آدرس : خیابان نیکبخت مجتمع اداری نیکبخت طبقه6 واحد313

کد پستی  :  8199687573

تلفن : 32502623-031

نمابر  :  95019733-031

پست الکترونیکی : arazgasht24@yahoo.com